Terugbelverzoek T +31(0)20 670 65 60 info@silkadvocaten.nl
NL / EN

Privacyverklaring.

SILK Advocaten & Mediators B.V. gaat zorgvuldig om met uw privacy en verwerkt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze Privacy statement is van toepassing op alle personen waarvoor SILK Advocaten & Mediators persoonsgegevens verwerkt.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste categorieën: 

 • bezoekers van onze website;
 • cliënten van SILK Advocaten & Mediators;
 • ontvangers van SILK Advocaten & Mediators nieuwsbrieven en andere mailings;
 • potentiele cliënten van SILK Advocaten & Mediators;
 • personen die betrokken zijn bij een juridische procedure of transactie waarbij SILK Advocaten & Mediators als advocaat of mediator optreedt;
 • (medewerkers van) leveranciers;
 • derden die met SILK Advocaten & Mediators communiceren;
 • alumni en sollicitanten

Welke persoonsgegevens verwerkt SILK Advocaten & Mediators?

SILK Advocaten & Mediators verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen.

Door u aan SILK Advocaten & Mediators verstrekt:

 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de behandeling van uw zaak.
 • Persoonsgegevens die u aan SILK Advocaten & Mediators verstrekt in het kader van events.

Persoonsgegevens ontvangen uit overige bronnen:

 • Persoonsgegevens ontvangen uit openbare online bronnen zoals bedrijfswebsites en Social Media platforms, zoals LinkedIn,
 • Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of Kadaster,
 • Overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die wij verkregen hebben bij het behandelen van zaken via onder meer cliënten en wederpartijen.

Waarom verwerkt SILK Advocaten & Mediators uw persoonsgegevens?

Uw gegevens kunnen wij gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren van juridische diensten door onze advocaten en mediators en het voeren van (gerechtelijke procedures).
 • Het innen van declaraties.
 • Advisering, bemiddeling en verwijzing,
 • Het nakomen van onze wettelijke verplichtingen zoals archiveringsverplichtingen en verplichtingen uit hoofde van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).
 • Het onderhouden van contact en communiceren met u.
 • Werving en selectie;
 • Marketingactiviteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven en andere vormen van marketingcommunicatie die voor u interessant kunnen zijn.
 • Voor de beveiliging, het gebruik en de verbetering van onze website.
 • Verbetering van de kwaliteit van eigen dienstverlening

De beveiliging van uw gegevens

SILK Advocaten & Mediators neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens SILK Advocaten & Mediators toegang hebben tot uw gegevens of dossiers zijn - onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels - gehouden tot geheimhouding. SILK Advocaten & Mediators hanteert algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Indien u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, vragen wij u contact met ons op te nemen via de contactgegevens onder aan deze pagina.

Inschakelen/ delen gegevens met derden

In bepaalde gevallen kan het voor SILK Advocaten & Mediators noodzakelijk zijn derden toegang te geven tot persoonsgegevens, bij voorbeeld in het kader van een gerechtelijke procedure. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Wel kan het zijn dat er bij evenementen contactgegevens worden uitgewisseld van de aanwezigen.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. SILK Advocaten & Mediators is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker van SILK Advocaten & Mediators en dus op verzoek en conform instructie van SILK Advocaten & Mediators handelt, sluit SILK Advocaten & Mediators met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de geldende privacy wetgeving voldoet.

Gegevens buiten de Europese Unie

Om onze diensten te kunnen verlenen kan het noodzakelijk zijn dat SILK Advocaten & Mediators uw persoonsgegevens doorgeeft aan een ontvanger in een land buiten de Europese Unie. In dat geval ziet SILK Advocaten & Mediators er op toe dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Grondslag verwerking

Bij de verwerking van persoonsgegevens door SILK Advocaten & Mediators baseert SILK Advocaten & Mediators zich op de volgende wettelijke grondslagen:

 • uw toestemming (deze kunt u ook weer intrekken door contact met ons op te nemen);
 • ter uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent (bijvoorbeeld bij de verlening van onze juridische diensten);
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
 • ter behartiging van een gerechtvaardigd belang van SILK Advocaten & Mediators, zoals verwerkingen in het kader van intern beheer, ten behoeve van effectieve communicatie, kwaliteitsverbetering of het organiseren van events.

Wat zijn uw rechten?

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij SILK Advocaten & Mediators aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

U kunt uw verzoek(en) richten aan ons richten via de contactgegevens onder aan deze pagina.

Verstrekken van persoonsgegevens

U bent, met uitzondering van bij de wet voorgeschreven situaties, nooit verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken. Indien u uw gegevens niet wil verstrekken kan dit tot gevolg hebben dat wij u niet of in verminderde mate van dienst kunnen zijn.

Beveiliging

Alle persoonsgegevens binnen SILK Advocaten & Mediators worden met de grootste zorg bewaard en beschermd door onder andere versleuteling.

Bewaartermijn persoonsgegevens

SILK Advocaten & Mediators bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor zij verzameld zijn. Hiervoor worden wettelijke bewaartermijnen gehanteerd. Wij moeten uw dossiers gedurende vijf jaar na het sluiten van het dossier bewaren.

Cookies

Via onze website worden functionele (noodzakelijke) en analytische cookies geplaatst. Deze cookies zijn nodig om het navigeren over de website mogelijk te maken. Zij zijn echter slechts geldend voor de duur van uw browser sessie. De analytische cookies leggen vast hoe bezoekers onze website gebruiken. Met deze informatie wordt het gebruik van de website geanalyseerd en kunnen statistieken worden gegenereerd. Dit helpt SILK Advocaten & Mediators in begrip van waar website bezoekers naar op zoek zijn en zij kan met die wetenschap en ervaring de website verbeteren. Hiervoor wordt de dienst Google Analytics gebruikt.

Gebruik van Google Analytics

SILK Advocaten & Mediators maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit betekent dat Google optreedt als verwerker bij de verwerking van persoonsgegevens door SILK Advocaten & Mediators. SILK Advocaten & Mediators heeft daarom een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is zo veel mogelijk geanonimiseerd. SILK Advocaten & Mediators krijgt bijvoorbeeld geen inzage in welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website afleggen. Google zal nooit uw volledige IP-adres verwerken en het laatste octet van uw IP-adres is gemaskeerd. Ook het delen van de gegevens is uitgezet en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.  

De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het EU - US Privacy Shield verdrag van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Google kan uw informatie slechts aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Lees voor meer informatie Google’s Privacy Policy.

Gebruik van email

Wanneer u met SILK Advocaten & Mediators mailt, is het van belang te beseffen dat het gebruik van e-mail maar tot op zekere hoogte te beveiligen valt en dan alleen wanneer de juiste encryptie methoden worden gebruikt. SILK Advocaten & Mediators gebruikt niet standaard encryptiemethoden.

Gebruik social media

Op de website van SILK Advocaten & Mediators zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Linkedin en Facebook. SILK Advocaten & Mediators houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Privacy Statement aan veranderingen onderhevig

SILK Advocaten & Mediators behoudt zich het recht voor om deze “privacy statement” aan te passen of te wijzigen bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. SILK Advocaten & Mediators adviseert u daarom regelmatig dit gedeelte van de website te controleren.

Contactgegevens

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

De Lairessestraat 129
1075 HJ Amsterdam
+31 20 670 65 60
info@silkadvocaten.nl

Dit privacy statement is op 31 oktober 2020 vastgesteld.