We would like to use cookies.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.

Different cookie preferences

Cookie declaration

i Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient. The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages. You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.

Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy. Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

Name Provider Purpose Expiry Type
cookieConsent SILK Advocaten & Mediators B.V. Stores the user's cookie consent state for the current domain. 31 days HTML

Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.

We do not use these kind of cookies

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

Name Provider Purpose Expiry Type
_ga Google The _ga cookie from Google Analytics records a unique ID for our web visitors that is used to generate statistical data about how the visitor uses the website. We have set our Google Analytics cookies as privacy-friendly as possible. This cookie collects information such as: the number of visitors to the website, where visitors come from and the pages they have visited. Maximum 2 years HTTP
_gid Google Used to distinguish users. 24 hours HTTP
_gcl_au Google Used to store and track conversions. 24 hours HTTP
_gcl_au Google Used to throttle request rate. 1 minute HTTP

Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third-party advertisers.

We do not use these kind of cookies

Terugbelverzoek T +31(0)20 670 65 60 info@silkadvocaten.nl
NL / EN

Algemene voorwaarden.

 1. SILK Advocaten & Mediators B.V. (hierna SILK) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, gevestigd in Amsterdam, die zich ten doel stelt de advocatuur uit te oefenen. Een lijst van personen die via hun respectieve praktijkvennootschappen aandelen in SILK houden en die conform gebruik ‘partners’ genoemd worden, wordt op uw verzoek toegezonden. SILK is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. In deze algemene voorwaarden wordt onder het begrip SILK tevens begrepen alle bij deze vennootschap in dienst zijnde advocaten en overige werknemers.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens SILK en op alle daarmee verband houdende rechtsbetrekkingen van SILK met derden. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Deze Algemene Voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van de partners, zoals beschreven, bestuurder(s), aandeelhouder(s) van de rechtspersonen die deel uitmaken van SILK alsmede ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
 4. Niet alleen SILK maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor vroegere medewerkers van SILK, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van SILK hebben verlaten.
 5. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door SILK ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De opdrachten worden door SILK schriftelijk bevestigd. De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Aanvaarding van opdrachten vindt slechts plaats met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW.
 6. Bij het inschakelen van derden zal SILK de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en de selectie van deze derden als dit redelijkerwijs mogelijk is met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. SILK is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 7. SILK staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 8. Alle aanspraken van de opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van SILK vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij SILK binnen een jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
 9. De opdrachtgever vrijwaart SILK tegen alle aanspraken van derden en de door SILK in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door SILK voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
 10. SILK zal bij de uitvoering van alle werkzaamheden de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen. In geval van klachten van de opdrachtgever streeft SILK ernaar om door  middel van overleg deze klachten weg te nemen of met de opdrachtgever een regeling te treffen. Ten behoeve van een zorgvuldige afwikkeling van klachten hanteert SILK een interne klachtenregeling. Een exemplaar daarvan wordt op verzoek aan de opdrachtgever toegezonden. Indien na overleg de klachten bij de opdrachtgever niet zijn weggenomen, dan is de opdrachtgever bevoegd de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Het Reglement Geschillencommissie Advocatuur kan worden opgevraagd bij de secretaris van de commissie (adres: Bordewijklaan 46, 2e etage, 2591 XR Den Haag, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoon 070-3105310).
 11. Iedere aansprakelijkheid van SILK, haar partners en haar werknemers is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de door SILK afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, met inbegrip van het eigen risico dat SILK in verband met die verzekering draagt. Indien en voor zover om welke reden ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) mocht plaatsvinden, dan is de gezamenlijke aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het in verband met de opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 25.000,- tenzij er aan de zijde van SILK sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. De persoonlijke aansprakelijkheid van de aan het kantoor van SILK verbonden advocaten, (juridisch) medewerkers, en partners/aandeelhouders (en hun praktijk vennootschappen) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Uitsluitend SILK is aansprakelijk voor eventueel bij de uitvoering van de opdracht gemaakte fouten. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of vervolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.
 12. SILK brengt haar werkzaamheden en gemaakte kosten periodiek – in beginsel maandelijks - in rekening. De werkzaamheden worden in beginsel verricht op basis van een overeengekomen uurtarief (exclusief BTW) dat door SILK jaarlijks kan worden aangepast. In de regel wordt een voorschot en andere directe kosten in rekening gebracht. Dergelijke directe kosten zijn onder andere griffiekosten, kosten van gemachtigden of andere externe deskundigen, reis- en verblijfkosten, kosten van vertalingen en kosten van koeriersdiensten. Tevens zal SILK aan de opdrachtgever BTW, indien en voor zover verschuldigd, in rekening brengen.
 13. Voor zover het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken en het verlenen van de diensten leidt tot extra werkzaamheden of prestaties die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn begrepen, zal SILK de opdrachtgever informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 14. Als betalingstermijn geldt een periode van uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Indien de factuur niet uiterlijk op de vervaldag is voldaan, zal de opdrachtgever automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. Indien betaling binnen de termijn uitblijft, is SILK gerechtigd de wettelijke rente na het verstrijken van de betalingstermijn in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Mocht betaling na aanmaning niet volgen, dan is SILK gerechtigd aanspraak te maken op een vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 27 maart 2012 (Staatsblad 2012-141). Bij niet betaling is SILK gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van SILK voor schade die daardoor mocht ontstaan. SILK kan onbetaalde declaraties ter beoordeling en/of incasso voorleggen aan de in artikel 8 genoemde Geschillencommissie Advocatuur of aan de bevoegde rechter.
 15. Op de rechtsverhouding tussen SILK en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten en onverlet de in artikel 8 van de Algemene Voorwaarden bedoelde bevoegdheid van de opdrachtgever een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
 16. In het geval deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige bepalingen bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.
 17. Deze Algemene Voorwaarden zijn mede in de Engelse taal gesteld. Bij enig verschil tussen inhoud, strekking of interpretatie is de Nederlandse tekst bepalend.

Deze Algemene Voorwaarden (m.i.v. 1/11/2020) zijn opgenomen op de website van SILK Advocaten & Mediators: silkadvocaten.nl.